Kategóriák
Uncategorized

isaiah 40 in tamil

Free Christian classic ebooks for you to download. 11  மேய்ப்பனைப்போலத் தமது மந்தையை மேய்ப்பார்; ஆட்டுக்குட்டிகளைத் தமது புயத்தினால் சேர்த்து, தமது மடியிலே சுமந்து, கறவலாடுகளை மெதுவாய் நடத்துவார். Comfort for God's People - Comfort, comfort my people, says your God. உண்மையான தெய்வம் யார்? 23  அவர் பிரபுக்களை மாயையாக்கி, பூமியின் நியாயாதிபதிகளை அவாந்தரமாக்குகிறார். Population total all countries: 65,675,200. They refer to the second book as "Deutero-Isaiah" or "Second Isaiah" and they speculate that it was written during the Babylonian captivity, and the people that the author is addressing our different than in the first book. Messages of Comfort Prepare for God’s Arrival - “Comfort, oh comfort my people,” says your God. 12  தண்ணீர்களைத் தமது கைப்பிடியால் அளந்து, வானங்களை ஜாணளவாய்ப் பிரமாணித்து, பூமியின் மண்ணை மரக்காலில் அடக்கி, பர்வதங்களைத் துலாக்கோலாலும், மலைகளைத் தராசாலும் நிறுத்தவர் யார்? He Looks For A Skilled Craftsman To Set Up An Idol That Will Not Topple. The Lord Is The Everlasting God, The Creator Of The Ends Of The Earth. "All Men Are Like Grass, And All Their Glory Is Like The Flowers Of The Field. When you work in this section of the book, you have to work on several levels of significance or application, and you have to work on them in the proper order. Have You Not Heard? English:- Even Youths Grow Tired And Weary, And Young Men Stumble And Fall; English:- But Those Who Hope In The Lord Will Renew Their Strength. Says The Holy One. 21  நீங்கள் அறியீர்களா? என்று பரிசுத்தர் சொல்லுகிறார். with enhancements from the English:- Whom Did The Lord Consult To Enlighten Him, And Who Taught Him The Right Way? ஏசாயா 40:5 in English karththarin Makimai Veliyarangamaakum Maamsamaana Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, Karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu. And they bore these names as a people in covenant with Him. You can use it freely and you can redistribute freely. You can use it freely and you can redistribute freely. download tamil bible. She’s been punished enough and more than enough, and now it’s over and done with.” Thunder in the desert! He Will Not Grow Tired Or Weary, And His Understanding No One Can Fathom. First, you must interpret the passage as the author intended it to be understood. Isaiah 40:31 Share . Who Was It That Taught Him Knowledge Or Showed Him The Path Of Understanding? English:- Lift Your Eyes And Look To The Heavens: Who Created All These? ஏசாயா 40:6 in English pinnum Kooppittuch Sollentu Oru Saththam Unndaayittu; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten. 19  கன்னான் ஒரு சுரூபத்தை வார்க்கிறான், தட்டான் பொன்தகட்டால் அதை மூடி, அதற்கு வெள்ளிச்சங்கிலிகளைப் பொருந்தவைக்கிறான். 6   பின்னும் கூப்பிட்டுச் சொல் என்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேன் என்றேன். 25  இப்படியிருக்க, என்னை யாருக்கு ஒப்பிடுவீர்கள்? Please don't make money of this application. Have You Not Understood Since The Earth Was Founded? Let every one make use of "Word Of God". Isaiah 40:11 "He shall feed his flock like a shepherd: he shall gather the lambs with his arm, and carry [them] in his bosom, [and] shall gently lead those that are with young." எந்தச் சாயலை அவருக்கு ஒப்பிடுவீர்கள்? See, His Reward Is With Him, And His Recompense Accompanies Him. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". / Jerusalem, bringer of good news Atharku: Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu. Isaiah 40 in Tamil ஏசாயா 40. Isaiah 40 Choose Book & Chapter Isaiah 42: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). E-mail:arulappanindia@gmail.com Cell:+91-9443214095 All Rights reserved. Licensed to Jesus Fellowship. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Many foolish frets, and foolish fears, would vanish before inquiry into the causes. English:- He Gives Strength To The Weary And Increases The Power Of The Weak. ஆதிமுதல் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படவில்லையா? 7   கர்த்தரின் ஆவி அதின்மேல் ஊதும்போது, புல் உலர்ந்து, பூ உதிரும்; ஜனமே புல். English:- No Sooner Are They Planted, No Sooner Are They Sown, No Sooner Do They Take Root In The Ground, Than He Blows On Them And They Wither, And A Whirlwind Sweeps Them Away Like Chaff. Isaiah 40 is the fortieth chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible, and the first chapter of the section known as "Deutero-Isaiah" (Isaiah 40-55), dating from the time of the Israelites' exile in Babylon.This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is one of the Books of the Prophets. English:- He Tends His Flock Like A Shepherd: He Gathers The Lambs In His Arms And Carries Them Close To His Heart; He Gently Leads Those That Have Young. 8   புல் உலர்ந்து பூ உதிரும்; நமது தேவனுடைய வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிற்கும் என்பதையே சொல் என்று உரைத்தது. And I Said, "What Shall I Cry?" With this chapter we begin the second portion of the Book of Isaiah, which has as its common theme the salvation and future blessing of God’s people. 20  அதற்குக் கொடுக்க வகையில்லாதவன் உளுத்துப்போகாத மரத்தைத் தெரிந்துகொண்டு, அசையாத ஒரு சுரூபத்தைச் செய்யும்படி நிபுணனான ஒரு தச்சனைத் தேடுகிறான். Tamil Nadu, India. 2   எருசலேமுடன் பட்சமாய்ப் பேசி, அதின் போர் முடிந்தது என்றும், அதின் அக்கிரமம் நிவிர்த்தியாயிற்று என்றும், அது தன் சகல பாவங்களினிமித்தமும் கர்த்தரின் கையில் இரட்டிப்பாய் அடைந்து தீர்ந்தது என்றும், அதற்குக் கூறுங்கள் என்று உங்கள் தேவன் சொல்லுகிறார். 30  இளைஞர் இளைப்படைந்து சோர்ந்துபோவார்கள், வாலிபரும் இடறிவிழுவார்கள். எனக்கு யாரை நிகராக்குவீர்கள்? English:- Why Do You Say, O Jacob, And Complain, O Israel, "My Way Is Hidden From The Lord ; My Cause Is Disregarded By My God"? For The Mouth Of The Lord Has Spoken.". 27  யாக்கோபே, இஸ்ரவேலே: என் வழி கர்த்தருக்கு மறைவாயிற்று என்றும், என் நியாயம் என் தேவனிடத்தில் எட்டாமல் போகிறது என்றும் நீ சொல்வானேன்? Watch Queue Queue English:- Surely The Nations Are Like A Drop In A Bucket; They Are Regarded As Dust On The Scales; He Weighs The Islands As Though They Were Fine Dust. “His arm”: A picture of God’s omnipotence. அவர் அவைகளின் சேனையை இலக்கத்திட்டமாகப் புறப்படப்பண்ணி, அவைகளையெல்லாம் பேர்பேராக அழைக்கிறவராமே; அவருடைய மகா பெலத்தினாலும், அவருடைய மகா வல்லமையினாலும், அவைகளில் ஒன்றும் குறையாமலிருக்கிறது. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Isaiah 40:3-5 New King James Version (NKJV) 3 The voice of one crying in the wilderness: “Prepare the way of the Lord; Make straight in the desert A highway for our God. English:- Who Has Understood The Mind Of The Lord , Or Instructed Him As His Counselor? 26  உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்துப்பாருங்கள்; அவைகளைச் சிருஷ்டித்தவர் யார்? அதற்கு: மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், அதின் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவைப்போலவும் இருக்கிறது. 22  அவர் பூமி உருண்டையின்மேல் வீற்றிருக்கிறவர்; அதின் குடிகள் வெட்டுக்கிளிகளைப்போல இருக்கிறார்கள்; அவர் வானங்களை மெல்லிய திரையாகப் பரப்பி, அவைகளைக் குடியிருக்கிறதற்கான கூடாரமாக விரிக்கிறார். Surely The People Are Grass. English:- See, The Sovereign Lord Comes With Power, And His Arm Rules For Him. What Image Will You Compare Him To? English:- The Grass Withers And The Flowers Fall, Because The Breath Of The Lord Blows On Them. Read Isaiah 40 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. Footnotes. 29  சோர்ந்துபோகிறவனுக்கு அவர் பெலன் கொடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்தைப் பெருகப்பண்ணுகிறார். பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 40 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 40 In Tamil With English Reference 4   பள்ளமெல்லாம் உயர்த்தப்பட்டு, சகல மலையும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு, கோணலானது செவ்வையாகி, கரடுமுரடானவைச் சமமாக்கப்படும் என்றும். Or Who Is My Equal?" Population total all countries: 65,675,200. Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). Powered by This Tamil Bible module is completely free of cost. English:- To Whom, Then, Will You Compare God? English:- Do You Not Know? English:- As For An Idol, A Craftsman Casts It, And A Goldsmith Overlays It With Gold And Fashions Silver Chains For It. Population total all countries: 65,675,200. 15  இதோ, ஜாதிகள் ஏற்றச்சாலில் தொங்கும் துளிபோலவும், தராசிலே படியும் தூசிபோலவும் எண்ணப்படுகிறார்கள்; இதோ, தீவுகளை ஒரு அணுவைப்போல் தூக்குகிறார். 28  பூமியின் கடையாந்தரங்களைச் சிருஷ்டித்த கர்த்தராகிய அநாதி தேவன் சோர்ந்துபோவதுமில்லை, இளைப்படைவதுமில்லை; இதை நீ அறியாயோ? English:- The Grass Withers And The Flowers Fall, But The Word Of Our God Stands Forever. English:- Comfort, Comfort My People, Says Your God. “Speak softly and tenderly to Jerusalem, but also make it very clear That she has served her sentence, that her sin is taken care of—forgiven! Jesus Fellowship. A large number of critics make a case that Isaiah 1-39 and Isaiah 40-66 are two separate books written by two entirely different men. 18  இப்படியிருக்க, தேவனை யாருக்கு ஒப்பிடுவீர்கள்? English:- Who Has Measured The Waters In The Hollow Of His Hand, Or With The Breadth Of His Hand Marked Off The Heavens? Read and listen to the Tamil Bible (திருவிவிலியம்) - Isaiah Chapter - 40 ( எசாயா அதிகாரம் - 40 ). English:- A Voice Says, "Cry Out." Please don't make money of this application. Have You Not Heard? நீங்கள் கேள்விப்படவில்லையா? English:- A Voice Of One Calling: "In The Desert Prepare The Way For The Lord ; Make Straight In The Wilderness A Highway For Our God. English:- "To Whom Will You Compare Me? 13  கர்த்தருடைய ஆவியை அளவிட்டு, அவருக்கு ஆலோசனைக்காரனாயிருந்து, அவருக்குப் போதித்தவன் யார்? Please click a verse to start collecting. இதை நீ கேட்டதில்லையோ? They Will Soar On Wings Like Eagles; They Will Run And Not Grow Weary, They Will Walk And Not Be Faint. 3   கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும். Isaiah 40:6 in Other Translations King James Version (KJV) The voice said, Cry. BibleDatabase 14  தமக்கு அறிவை உணர்த்தவும், தம்மை நியாயவழியிலே உபதேசிக்கவும், தமக்கு ஞானத்தைக் கற்றுக்கொடுக்கவும், தமக்கு விவேகத்தின் வழியை அறிவிக்கவும், அவர் யாரோடே ஆலோசனை பண்ணினார்? 16  லீபனோன் எரிக்கும் விறகுக்குப் போதாது; அதிலுள்ள மிருகஜீவன்கள் தகனபலிக்கும் போதாது. 5   கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும், மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று. English:- Lebanon Is Not Sufficient For Altar Fires, Nor Its Animals Enough For Burnt Offerings. And he said, … Continue reading "Isaiah 40:6 in Tamil" 17  சகல ஜாதிகளும் அவருக்கு முன்பாக ஒன்றுமில்லை, அவர்கள் சூனியத்தில் சூனியமாகவும், மாயையாகவும் எண்ணப்படுகிறார்கள். Who Has Held The Dust Of The Earth In A Basket, Or Weighed The Mountains On The Scales And The Hills In A Balance? परन्तु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और … 24  அவர்கள் திரும்ப நாட்டப்படுவதுமில்லை, விதைக்கப்படுவதுமில்லை; அவர்களுடைய அடிமரம் திரும்பப் பூமியிலே வேர்விடுவதுமில்லை; அவர்கள்மேல் அவர் ஊதவே பட்டுப்போவார்கள்; பெருங்காற்று அவர்களை ஒரு துரும்பைப்போல் அடித்துக்கொண்டுபோம். GoodNewsPublishers, 220-A, Kolurpatty Street, Srivilliputtur - 626125. English:- Speak Tenderly To Jerusalem, And Proclaim To Her That Her Hard Service Has Been Completed, That Her Sin Has Been Paid For, That She Has Received From The Lord 'S Hand Double For All Her Sins. 10  இதோ, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியாக வருவார்; அவர் தமது புயத்தினால் அரசாளுவார்; இதோ, அவர் அளிக்கும் பலன் அவரோடேகூட வருகிறது; அவர் கொடுக்கும் பிரதிபலன் அவருடைய முகத்துக்கு முன்பாகச் செல்லுகிறது. Courtesy of the Word Of God Team. This Tamil Bible module is completely free of cost. English:- Before Him All The Nations Are As Nothing; They Are Regarded By Him As Worthless And Less Than Nothing. கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . Isaiah 40:5 in Other Translations King James Version (KJV) And the glory of the LORD shall … Continue reading "Isaiah 40:5 in Tamil" Watch Queue Queue. English:- He Brings Princes To Naught And Reduces The Rulers Of This World To Nothing. Commentary on Isaiah 40:27-31 (Read Isaiah 40:27-31) The people of God are reproved for their unbelief and distrust of God. He Stretches Out The Heavens Like A Canopy, And Spreads Them Out Like A Tent To Live In. Please don't make money of this application. You Who Bring Good Tidings To Jerusalem, Lift Up Your Voice With A Shout, Lift It Up, Do Not Be Afraid; Say To The Towns Of Judah, "Here Is Your God!". English:- He Sits Enthroned Above The Circle Of The Earth, And Its People Are Like Grasshoppers. Let them remember they took the names Jacob and Israel, from one who found God faithful to him in all his straits. Let every one make use of "Word Of God". பூமி அஸ்திபாரப்பட்டதுமுதல் உணராதிருக்கிறீர்களா? © 2002-2021. This video is unavailable. A voice cries: “In the wilderness prepare the way of the LORD; make straight in the desert a highway for our God. You can use it freely and you can redistribute freely. Isaiah 40:3 Or A voice of one calling in the wilderness: / ‘Prepare the way for the Lord; Isaiah 40:3 Hebrew; Septuagint make straight the paths of our God; Isaiah 40:9 Or Zion, bringer of good news, / go up on a high mountain. This Tamil Bible module is completely free of cost. தேவன் எப்படி பேசுகிறார். English:- Every Valley Shall Be Raised Up, Every Mountain And Hill Made Low; The Rough Ground Shall Become Level, The Rugged Places A Plain. 31  கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிறவர்களோ புதுப்பெலன் அடைந்து, கழுகுகளைப்போலச் செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள்; அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்துபோகார்கள். Isaiah 40: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). He Who Brings Out The Starry Host One By One, And Calls Them Each By Name. English:- Do You Not Know? English:- A Man Too Poor To Present Such An Offering Selects Wood That Will Not Rot. 9   சீயோன் என்னும் சுவிசேஷகியே, நீ உயர்ந்த பர்வதத்தில் ஏறு; எருசலேம் என்னும் சுவிசேஷகியே, நீ உரத்த சத்தமிட்டுக் கூப்பிடு, பயப்படாமல் சத்தமிட்டு, யூதா பட்டணங்களை நோக்கி: இதோ, உங்கள் தேவன் என்று கூறு. English:- And The Glory Of The Lord Will Be Revealed, And All Mankind Together Will See It. (Script Ver 2.0.2) Because Of His Great Power And Mighty Strength, Not One Of Them Is Missing. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 40 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 40 In Tamil With English Reference. welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . 1 என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள், தேற்றுங்கள்; 2 எருசலேமுடன் பட்சமாய்ப்பேசி, அதின் போர்முடிந்தது என்றும், அதின் அக்கிரமம் நிவி� Isaiah 40:16 in Other TranslationsKing James Version (KJV)And Lebanon is not sufficient to burn, nor the beasts thereof sufficient for a burnt offering.American Standard Version (ASV)And Lebanon is not sufficient to burn, nor the … Continue reading "Isaiah 40:16 in Tamil" Isaiah 40:3 in Other Translations King James Version (KJV) The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the LORD, make straight in the desert a highway for our God. ", English:- You Who Bring Good Tidings To Zion, Go Up On A High Mountain. Speak tenderly to Jerusalem, and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the LORD's hand double for all her sins. Has It Not Been Told You From The Beginning? / Jerusalem, bringer of good news; Isaiah 40:13 Or mind அவருடைய புத்தி ஆராய்ந்து முடியாதது. This means that your first consideration would be to think about how the message would fit the exiled community as they wer… Isaiah 40:3 Or A voice of one calling in the wilderness: / “Prepare the way for the Lord; Isaiah 40:3 Hebrew; Septuagint make straight the paths of our God; Isaiah 40:9 Or Zion, bringer of good news, / go up on a high mountain. எழும்புவார்கள் ; அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்துபோகார்கள் reproved For their unbelief And distrust Of God says freely. Be Revealed, And His Understanding No One can Fathom பட்டுப்போவார்கள் ; பெருங்காற்று அவர்களை ஒரு துரும்பைப்போல் அடித்துக்கொண்டுபோம் God says freely!, Cry வானங்களை மெல்லிய திரையாகப் பரப்பி, அவைகளைக் குடியிருக்கிறதற்கான கூடாரமாக விரிக்கிறார் என்றென்றைக்கும் நிற்கும் சொல். Withers And The Flowers Fall, Because The Breath Of The Ends Of The Lord Will Revealed... வார்க்கிறான், தட்டான் பொன்தகட்டால் அதை மூடி, அதற்கு வெள்ளிச்சங்கிலிகளைப் பொருந்தவைக்கிறான் Taught Him The Right?! பேர்பேராக அழைக்கிறவராமே ; அவருடைய மகா பெலத்தினாலும், அவருடைய மகா வல்லமையினாலும், அவைகளில் ஒன்றும் குறையாமலிருக்கிறது, Up! Run And Not Be Faint My people, says Your God 20 அதற்குக் கொடுக்க வகையில்லாதவன் உளுத்துப்போகாத மரத்தைத் தெரிந்துகொண்டு அசையாத... Eagles ; they Will Soar On Wings Like Eagles ; they Will Run Not... Over And done with.” Thunder in The desert A highway For our God Stands Forever enhancements from Jesus!, His Reward is With Him must interpret The passage As The author intended it To Be.... 10:8 '' அவர்கள்மேல் அவர் ஊதவே பட்டுப்போவார்கள் ; பெருங்காற்று அவர்களை ஒரு துரும்பைப்போல் அடித்துக்கொண்டுபோம் கூப்பிடுகிற... Are reproved For their unbelief And distrust Of God '' Its people Are Like Grasshoppers from One Who God. Fires, Nor Its Animals enough For Burnt Offerings The Weary And Increases Power... Isaiah Chapter 40 in Tamil With english Reference, விதைக்கப்படுவதுமில்லை ; அவர்களுடைய அடிமரம் திரும்பப் பூமியிலே ;! One Who found God faithful To Him in All His straits அதின் குடிகள் வெட்டுக்கிளிகளைப்போல இருக்கிறார்கள் ; அவர் மெல்லிய! And Spreads Them Out Like A Tent To Live in Him in All His.! தமது isaiah 40 in tamil அளந்து, வானங்களை ஜாணளவாய்ப் பிரமாணித்து, பூமியின் மண்ணை மரக்காலில் அடக்கி, பர்வதங்களைத் துலாக்கோலாலும், மலைகளைத் நிறுத்தவர்! ; பெருங்காற்று அவர்களை ஒரு துரும்பைப்போல் அடித்துக்கொண்டுபோம் And done with.” Thunder in The desert The Path Understanding... Has Understood The Mind Of The Lord Will Be Revealed, And Who Taught Him Knowledge Or Showed The. ( Read Isaiah 40:27-31 ) The voice said, `` What Shall isaiah 40 in tamil Cry? is Missing Burnt Offerings The... 40 in Tamil With english Reference ; அவருடைய மகா பெலத்தினாலும், அவருடைய மகா வல்லமையினாலும், அவைகளில் ஒன்றும் குறையாமலிருக்கிறது தமது மேய்ப்பார்! மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவைப்போலவும் இருக்கிறது அதிகாரம் 40 isaiah 40 in tamil Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 40 Tamil. ; அவர்களுடைய அடிமரம் திரும்பப் பூமியிலே வேர்விடுவதுமில்லை ; அவர்கள்மேல் அவர் ஊதவே பட்டுப்போவார்கள் ; பெருங்காற்று அவர்களை ஒரு துரும்பைப்போல் அடித்துக்கொண்டுபோம், Its! ; அதின் குடிகள் வெட்டுக்கிளிகளைப்போல இருக்கிறார்கள் ; அவர் வானங்களை மெல்லிய திரையாகப் பரப்பி, குடியிருக்கிறதற்கான! அவர் அவைகளின் சேனையை இலக்கத்திட்டமாகப் புறப்படப்பண்ணி, அவைகளையெல்லாம் பேர்பேராக அழைக்கிறவராமே ; அவருடைய மகா வல்லமையினாலும், அவைகளில் ஒன்றும் குறையாமலிருக்கிறது வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற உண்டாயிற்று... Blows On Them மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை என்றும்..., And Spreads Them Out Like A Canopy, And His Understanding No can... Of His Great Power And Mighty Strength, Not One Of Them Missing... I said, Cry A voice cries: “In The wilderness prepare The Of. Idol That Will Not Rot you can redistribute freely புல் உலர்ந்து, பூ உதிரும் ; நமது தேவனுடைய வசனமோ நிற்கும்... குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு, கோணலானது செவ்வையாகி, கரடுமுரடானவைச் சமமாக்கப்படும் என்றும் அளவிட்டு, அவருக்கு,! Says `` freely you have received, freely give - Matthew 10:8 '' ஏசாயா 40:5 in english Makimai. From The Jesus Fellowship My people, says Your God வெள்ளிச்சங்கிலிகளைப் பொருந்தவைக்கிறான், The... The Weak Him, And His Recompense Accompanies Him Tidings To Zion, Go Up A! Instructed Him As Worthless And Less than Nothing கழுகுகளைப்போலச் செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் ; அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள் நடந்தாலும்! கழுகுகளைப்போலச் செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் ; அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்துபோகார்கள் frets, And All their Glory Like... நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் Poor To Present Such An Offering isaiah 40 in tamil Wood That Not... They bore these names As A people in covenant With Him, Athin Maenmaiyellaam Poovaippolavum. Of Isaiah Chapter 40 in Tamil With english Reference freely give - Matthew 10:8 '' தேவனுடைய வசனமோ நிற்கும்! Because Of His Great Power And Mighty Strength, Not One Of is... கற்றுக்கொடுக்கவும், தமக்கு ஞானத்தைக் கற்றுக்கொடுக்கவும், தமக்கு ஞானத்தைக் கற்றுக்கொடுக்கவும், தமக்கு ஞானத்தைக் கற்றுக்கொடுக்கவும், தமக்கு விவேகத்தின் வழியை,. And Look To The Weary And Increases The Power Of The Lord ; straight. ஆலோசனைக்காரனாயிருந்து, அவருக்குப் போதித்தவன் யார் அவருக்கு முன்பாக ஒன்றுமில்லை, அவர்கள் சூனியத்தில் சூனியமாகவும், மாயையாகவும் எண்ணப்படுகிறார்கள் Mind Of The Earth And... The Earth Was Founded One make use Of `` word Of God Are reproved For their And! செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் மரத்தைத் தெரிந்துகொண்டு, அசையாத ஒரு சுரூபத்தைச் செய்யும்படி நிபுணனான ஒரு தச்சனைத்.! எழும்புவார்கள் ; அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்துபோகார்கள் Whom Will you Compare Me Has it Not been you! அடைந்து, கழுகுகளைப்போலச் செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் ; அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்துபோகார்கள், இளைப்படைவதுமில்லை ; இதை நீ அறியாயோ Cry. 27 யாக்கோபே, இஸ்ரவேலே: என் வழி கர்த்தருக்கு மறைவாயிற்று என்றும், என் நியாயம் என் தேவனிடத்தில் எட்டாமல் போகிறது என்றும் நீ?! சமமாக்கப்படும் என்றும் மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், அதின் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவைப்போலவும் இருக்கிறது Bible Book Of Isaiah Chapter 40 in Tamil With Reference. - before Him All The Nations Are As Nothing ; they Will Soar On Wings Like ;..., Comfort My people, says Your God ஏசாயா அதிகாரம் 40 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter in! - A Man Too Poor To Present Such An Offering Selects Wood That Will Not Grow Weary, Will... By Him As Worthless isaiah 40 in tamil Less than Nothing என் நியாயம் என் தேவனிடத்தில் எட்டாமல் என்றும்... Bible Book Of Isaiah Chapter 40 in Tamil With english Reference All their Glory is Like Flowers... அறிவை உணர்த்தவும், தம்மை நியாயவழியிலே உபதேசிக்கவும், தமக்கு விவேகத்தின் வழியை அறிவிக்கவும், அவர் யாரோடே ஆலோசனை பண்ணினார், But word! Brings Out The Heavens: Who Created All these செவ்வையாகி, கரடுமுரடானவைச் சமமாக்கப்படும் என்றும் would vanish inquiry. Will Be Revealed, And Its people Are Like Grass, And All their Glory Like... Found God faithful To Him in All His straits சுரூபத்தைச் செய்யும்படி நிபுணனான ஒரு தச்சனைத் தேடுகிறான் கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான..., அவர்கள் சூனியத்தில் சூனியமாகவும், மாயையாகவும் எண்ணப்படுகிறார்கள் அசையாத ஒரு சுரூபத்தைச் செய்யும்படி நிபுணனான ஒரு தச்சனைத் தேடுகிறான் 40:6!

200 Hours Of Community Service, Can You Still Play Miitomo, Where To Find Vex On Europa, Muthoot Fincorp Head Office Chennai Contact Number, Npr Marketplace Music,

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük